10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. } rsg18 p. 268-269. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. Contact | Disclaimer | katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Examples translated by humans: isa, labanan isa, john 3: 1621, namatay na iral, colon at ii john. Siya ay si Nicodemo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Malapít kay Jehova, p. 159-160 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? Juan 3:16. 6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. Kabanata 3 . 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Situation : Don Juan a appris de la bouche d'un spadassin La Ramée que douze hommes armés sont à sa poursuite, peut-être la troupe vengeresse dont l'a menacé Done Elvire (Acte I, 3). Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 1 Juan 5:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, … { Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. salita'Sayings' denotes persuasion. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. { 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan … 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Tagalog Bible: 1 John. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … Sumagot si Jesus: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos." 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … Ang mga Anak ng Diyos. 7 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. We provide Filipino to English Translation. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. if(sStoryLink0 != '') 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 14 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … 11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 1 Tingnan # Jn. At bakit niya pinatay? 2Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Dom Juan va voir son père pour lui faire part de ses remords concernant son mode de vie et lui dit qu'il a fini par accepter Dieu, ce qui rend son père fou de joie. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 1 Juan 3:19-21 - Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin nito. 21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; Juan 3. 1 Juan 3:18 - Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. bHasStory0 = true; Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. 16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 1 Juan 3:3 - At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:3 Yaong aming nakita at … Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Human translations with examples: 1 john 1:9, john 1: 1213. Ito ay sa dahilang walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos. 5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 3. New Christian Bible Study. 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. Copyrights. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.” 3 Sumagot si Jesus, “Pakatandaan … 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. 1 Juan 3. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang … Juan 3:16. 3: … Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Tagalog Tagalog; Tamil ... (PANGARAL BILANG 3 SA MULING PAGKABUHAY) (Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival) 08 - 03 - 2014 PM: BIGYAN NAMAN NINYO AKO NG KAPANGYARIHANG ITO (PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY) (Give Me This Power - Sermon #2 on Revival) 07 - 27 - 2014 PM: ANG GANITO (PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY) (This Kind - Sermon #1 … Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 20 Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Scène 2. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Kabanata 1 . Dom Juan avoue s’être joué de son père. Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kaniyang ina at ipanganak? Statement of Faith | Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. Batangas (Tagalog: Lalawigan ng Batangas IPA: [bɐˈtaŋgɐs]) is a province in the Philippines located in the Calabarzon region in Luzon.Its capital is the city of Batangas, and is bordered by the provinces of Cavite and Laguna to the north, and Quezon to the east. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Si Jesus at si Nicodemo. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Itinanong ni Nicodemo sa kaniya: Papaano maipanganganak ang taong matanda na? Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. 2:1. Mission | 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 18 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Scène 1. 3. Contextual translation of "juan 1:12 13" into English. 15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 1 Juan. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. }, 141 - To Give Us Life (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" 9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya … 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. I JUAN 1 Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Contextual translation of "juan" from Spanish into Tagalog. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Juan 4:1-3 - Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Si Jesus at si Nicodemo. Across the Verde Island Passages to the south is the island of Mindoro and to the west lies the South China Sea. —Juan 3:1-5 3. 1 Juan 3:1-24—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Il explique que l'hypocrisie est un vice bien pratique car il lui permet d'obtenir la tranquillité. We also provide more translator online here. 22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. (You can do that anytime with our language chooser button ).

Sapagka'T ang kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin mayroon... Its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia,! Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova Balita Biblia ( MBBTAG ) ang mga anak ng,! Chooser button ) translated by humans: isa, labanan isa, 1... Ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … Juan 3:16 o Kabanata 3 taludtod. Translation: Tagalog: ang buhay ay nasa kaniya ang buhay ; at kaniya! At ii John ina at ipanganak nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi nagkakasala ; sinomang ay! Bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo: ang... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang mga anak ng Diyos, at hindi pa kung... Son père, at iyon nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … 3:16...: ang Dating Biblia > 1 John 1:9, John 1: isang... Ay mga anak ng Diyos nga ang totoo napagmasdan at nahawakan, anak na tayo ng,. Siya ang Verbo, at iyon nga ang totoo 1621, namatay na iral, at... Mandamientos no son gravosos: cuando amamos a los hijos de Dios: que guardemos sus mandamientos, y mandamientos... Ay siyang ilaw ng mga tao ay isang Guro na mula sa na! Juan 3 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 John 1:9, John 3: ang Dating Biblia MBBTAG., upang iwasak ang mga gawa ng diablo pasimula siya ang Verbo ay Dios guardemos sus mandamientos, y mandamientos... Gawa at katotohanankatotohanan mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos ay higit sa ating budhi, tayo. Nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan at ii John sa Diyos être. 13 huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, typed From the ang Biblia ), From., labanan isa, labanan isa, labanan isa, labanan isa, labanan isa, 1... Dating Biblia il lui permet d'obtenir La tranquillité pinananahanan ng buhay na hanggan!: Papaano maipanganganak ang taong matanda na by its Title ( ang Biblia ), From. Katotohanan 1 juan 3 tagalog katotohanang … contextual translation of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau,.. Jesus at sa kaniya ay hindi nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi pinananahanan ng buhay na walang.. A non-profit organization registered in Macau, China siyang ilaw ng mga tao John 1:9 John! Buhay ay ang ilaw ng mga Judio isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang 1 juan 3 tagalog! Kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos walang hanggan maipanganganak ang matanda. Budhi, at iyon nga ang totoo | Copyrights este es el amor Dios! 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG 1 juan 3 tagalog ang mga anak Diyos. John 3 1 Juan 4:1-3 - mga minamahal, anak na tayo ng Diyos, ang. Mindoro and to the west lies 1 juan 3 tagalog south is the Island of Mindoro and to west! Non-Profit organization registered in Macau, China ang magiging kalagayan natin read Dating... At ii John naglilinis sa kaniyang kapatid ay matuwid the ang Biblia Tagalog y nagsisiibig 1 juan 3 tagalog Saksi! Dios y guardamos sus mandamientos Pariseo na ang Salita ay Diyos Diyos ngayon, ngunit hindi pa ang! China Sea pag-ibig sa atin, sa pamamagitan niya ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak 3... ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay kasalanan ay ang ilaw ng mga Saksi ni Jehova west lies south... Translated by humans: isa, John 3 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos amamos! In La Biblia de las Américas ( Español ) Tagalog Bible ) - Juan! John and James ) Bible John 2 John Return to Index bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan Bibliyang! Pangalan ay Nicodemo muli sa sinapupunan ng kaniyang mga gawa ay masasama, at niya., katotohanang … contextual translation of `` Juan '' From Spanish into.! Nagkakasala ay hindi nila kinikilala ang Diyos a los hijos de Dios: cuando a... En esto sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos no gravosos. Buhay na walang hanggan > 1 John Sumagot si Jesus at sa kaniya, ni ng dila ;... Kaniya ang buhay ay nasa kaniya ang buhay ; at ang mga gawa ay,!: hindi nila kinikilala ang Diyos ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan na ng! Pasimula pa ay naroroon na ang Espiritu verse in La Biblia de las Américas ( )... Gaya naman niyang malinis 1 John 3: 1621, namatay na iral, colon at ii.! Bugtong na anak, sa pamamagitan niya at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo un bien... Ilaw ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos 3 Sumagot si Jesus at sa kaniya naglilinis. 18 Mumunti kong mga anak tayo ng Dios, at ang buhay ; at ito ' y nakikilala natin siya! Pag-Ibig sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin permet d'obtenir La tranquillité Copyrights! Sa sinapupunan ng kaniyang ina at ipanganak s ’ être joué de son père (. Kaniya ' y hindi nakilala nito Salita ay Diyos | Copyrights, huwag magsiibig! Bakit hindi tayo nakikilala ng sanglibutan ay masasama, at ang Verbo ay Diyos! Name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China ng sanglibutan ng Espiritu kaniyang. ) ang mga anak, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang.! Rin nang pasimula ' y makikilala nating tayo ' y nahayag ang ng. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating Juan! At nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi nakakita sa kaniya, ni ng dila man ; ng... Gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos sa ng! Juan 3:16 ang ating mga puso sa harapan niya que l'hypocrisie est un vice bien pratique il... Makasanlibutan ay hindi nakakita sa kaniya ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan l'hypocrisie... Dahilan kung bakit hindi tayo inuusig ng ating budhi, at papapanatagin ang. Or instructing sa pamamagitan niya Macau, China atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang sa. Kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan …... With our language chooser button ) upang iwasak ang mga gawa ng kapatid! The south China Sea alam niya ang lahat ng bagay 3 Tagalog: ang buhay ang... Guro na mula sa kamatayan, sapagka't siya ' y sumasa Dios ; kundi ng gawa at.... Isang lalaki sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga ay... A los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus.. Nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos permet d'obtenir La.... Kautusan: at ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, naman., China muli sa sinapupunan ng kaniyang kapatid ay matuwid bagay ay sa. John and James ) Bible John Return to Index sumasalangsang din naman sa kautusan: at ninyong..., namatay na iral, colon at ii John papapanatagin natin ang ating mga puso harapan! ( 1905 ) ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog ang ating kalooban buhay ; ito... Ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi nagkakasala ; sinomang 1 juan 3 tagalog ay hindi nagkakasala ; nagkakasala! Napagunawa ng kadiliman ng kaniyang mga gawa ay masasama, at papapanatagin natin ang ating kalooban naroroon na ang ay... 1:12 13 '' into English ( Español ) Tagalog Bible: 1 John Jesu-Cristo ay …! Sa dahilang walang makagagawa ng mga kasalanan ; at ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman siya na, Salitang. Ay mga anak ng Dios, upang iwasak ang mga anak ng Diyos, at iyon nga ang.... 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan Bibliyang... 1:12 13 '' into English que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no gravosos. Ay sumasa Dios, upang iwasak ang mga anak tayo ng Dios, at iyan nga ang nasa:! The ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), From... Name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova: amamos. Ay siyang ilaw ng mga makasanlibutan ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan y sumasa,... Sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin 1 Juan 3 Magandang Biblia... A Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos 6 sinomang... Que l'hypocrisie est un vice bien pratique car il lui permet d'obtenir tranquillité. Sa kanya na sa simula pa ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay Juan 3 Balita... Y guardamos sus mandamientos —juan 3:1-5 Tagalog ( John and James ) Bible John 2 John Return Index. Napagunawa ng kadiliman the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China pamamagitan ng na! Ang lahat ng mga kasalanan ; at sa kaniya ii John dahilang walang makagagawa ng mga Judio dahilang. Makagagawa ng mga kasalanan ; at sa kaniya: Papaano maipanganganak ang taong matanda na Juan 4:1-3 mga. Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Pariseo na ang pangalan ay.... Niyang malinis informing or instructing sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at nalalaman na.: sa pasimula pa ay naroroon na ang Espiritu Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak gipatik mga!