1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • Майстер – клас «Великодний декор»

  • В Ужгородській центральній міській бібліотеці пройшли заходи в рамках фестивалю "Історія/UA"

  • В ГОЛОВНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УЖГОРОДА ПРЕЗЕНТУВАЛИ КНИГИ ІВАНА ХЛАНТИ

  • Свято закоханих «Лиш для любові варто жити, про любов сьогодні всі слова»

  • Презентація книги Юрія Шипа "Зліт на крилах літ"

  • “Козацькому роду нема переводу”


Статут клубу "Гармонія"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.Ужгородський клуб за інтересами (далі —клуб) є добровільним неполітичним молодіжним клубом, який створений громадянами України, який об’єднує на добровільних засадах осіб, що беруть активну участь в суспільному та навчальному житті з метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про все, що хвилює сучасну молодь, виховання молоді у дусі національних цінностей.

1.2. Діяльність клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

1.3.Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Статутом.

1.4.Найменування:

Молодіжний клуб за інтересами "Гармонія"

1.5.Місцезнаходження громадської організації: м. Ужгород, пров. Волоршина,20

1.6.Організація є місцевою молодіжною організацією і діє на території м. Ужгорода.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ


2.1. Мета діяльності клубу, окрім означеної в п. 1.1, полягає також в активізації організаційних здібностей та творчого потенціалу молоді, у створенні сприятливих умов для самореалізації та гармонійного розвитку особистості, у формуванні в молоді організаторських навичок, у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, розробці і практичній реалізації програм з питань освіти та інтеграції, у проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію молодіжної спільноти.

2.2. Основні завдання:

2.2.1. Активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учнів та студентів, формування національної самосвідомості, активної громадської позиції.

2.2.2. Сприяння об’єднанню сил молоді навколо ідеї “самовдосконалення” (духовне і фізичне вдосконалення людини) і “самореалізація” (виживання в нових економічних, екологічних і соціальних умовах).

2.2.3. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.

2.3. Для досягнення поставленої мети і виконання завдань члени клубу користуються:

2.3.1. Всебічною підтримкою та допомогою з боку керівника та працівників Ужгородської міської бібліотеки та Міського центру соціальних служб у справах сім'ї та молоді у вирішенні питань організації та проведення організаційних, наукових, культурно-освітніх заходів.

2.4. Клуб вирішує такі завдання:

2.4.1. Формування громадянської позиції та активізація участі студентської молоді в процесах державного життя України.

2.4.2. Вироблення та реалізація загальних програм роботи з молоддю, апробація інноваційних методів роботи.

2.4.3. Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої на соціальний, правовий захист дітей та молоді, вирішення їхніх виховних та освітніх проблем.

2.4.4. Члени клубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах, круглих столах, літературних та тематичниї вечорах.

2.4.5. Клуб має сформовану групу, яка проводить масові заходи.

2.4.6. Клуб поширює інформацію про свою діяльність на сторінках газети "Ужгород” та інших сторінках газет.


3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1. Членом клубу може бути кожен учень (студент), громадянин який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені цим Положенням.

3.2. Прийняття у члени клубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів клубу.

3.3. Член клубу має право:

3.3.1. Брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу виборчих органів клубу (вільний вступ і вихід).

3.3.2. Ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням клубу в цілому або його окремих членів.

3.3.3. Користуватися інформаційними можливостями, які надає клуб та Центр соціальних служб сім'ї та молоді.

3.4. Член клубу зобов’язаний:

3.4.1. Брати активну участь у громадській роботі.

3.4.2. Дотримуватись і виконувати вимоги, викладені у положенні про діяльність клубу, розпорядження керівництва тощо.

3.4.3. Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного клубу.

3.4.4. Дотримуватися високої культури у спілкуванні з колегами, керівниками, викладачами.

3.4.5. Дорожити честю клубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

3.5. Членство може бути припинене:

3.5.1. Добровільно за поданою заявою.

3.5.2. Шляхом виключення за рішенням Загальних зборів клубу:

— за порушення (невиконання) умов положення про діяльність молодіжного клубу, рішень керівництва;

— за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб.

3.6. Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів клубу.

3.7. Членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях.


4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ

 

4.1. Молодіжний клуб має свій регламент діяльності (засідання клубу проводяться 6-8 раз на рік).

4.2. клуб складається зі студентської , учнівської молоді та всіх бажаючих.

4.3. Перше засідання клубу проводиться директором Ужгородської міської бібліотеки, наступні — під керівництвом сформованої групи чи самими членами клубу.

4.4. Найвищим керівним органом клубу є загальні збори (зустріч активу клубу і постійної групи для обговорення реалізації певних програм чи вирішення організаційних питань), які відбуваються не рідше одного разу на місяць. Ініціювати позачергові збори можуть 2/3 загального числа членів клубу.

4.5. Повноваження Загальних зборів:

4.5.1. Визначають основні напрямки діяльності: розглядають усі питання, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності клубу.

4.5.2. Укомплектовують склад клубу.

4.5.3. Приймають нових членів до клубу чи виключають існуючих зі свого складу.

4.5.4. Затверджують Положення клубу, вносять до нього зміни та доповнення. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів клубу, присутніх на зборах.

4.5.5. Вирішують інші питання діяльності.

4.5.6. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для виконання членами клубу.

4.6. До складу клубу входять: директор бібліотеки, а також викладачі закладів освіти, студенти старших курсів, студентських товариств і гуртків з числа студентів та учнівської молоді.

4.7. Повноваження членів клубу: планувати і організовувати роботу.

4.8. Брати участь у поточній діяльності клубу «Гармонія».

 

5 ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КЛУБУ:


5.1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами клубу.

5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до Положення про діяльність.

5.3. Положення про діяльність втрачає свою силу в разі реєстрації громадського клубу як юридичної особи.

Творча постать Т. Шевченка

Ми в соцмережах